$6,000

  8 photos

  1964 Chevrolet Impala

  Miami
   69,000 miles
   1964 

  $11,000

  11 photos

  1964 Impala

  Ventura
   69,000 miles
   1964 

  $7,900

  4 photos

  1964 Impala

  San Antonio

   1964 

  $9,445

  1964 Chevrolet Impala

  305 98 miles
   1964 

  4 photos

  1964 Chevrolet Impala

  Fairfield, California US
   98,400 miles
   1964 

  $19,500

  1964 Chevrolet Impala

  283 69,000 miles
   1964 

  $5,700

  1964 Chevrolet Impala

  283 57,728 miles
   1964 

  $10,495

  1964 Chevrolet Impala

  38,500 miles
   1964 
1234 ... next

Max price:

Max mileage:

Min year:

Other (Chevrolet Impala) versions